Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
5
9
18
39
4
5
13

795
4
9
2
8
7

57
4
2
7
4

(c) 2018 123sudoku.gr