Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
4
15
7
1
67
39
9
2

4
59
16
27

74
6
3
9
25
1
9

(c) 2024 123sudoku.gr